Söwda iň ýokary monta.

Gysga düşündiriş:

Poslamaýan polatdan aşhana lýubkasyna taşlaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklar

Gurnama görnüşi: ýokarky gurnama

Gämi materialy: Poslamaýan polat

Jemleýji görnüşi: Nikel çotga

Gäminiň ölçegi: 50 * 40cm 55 * 45cm 58 * 43cm 60 * 45cm 65 * 45cm 68 * 45cm ýa-da özleşdirme ululygy

Deşik deşigi / kran buraw deşikleri: 1

Deşik deşmek / Sabyn paýlaýjy buraw deşikleri: 1

Poslamaýan polat

Iň täze tehnologiýany we iň ýokary poslama çydamly 304 poslamaýan polatdan peýdalanyp, poslamaýan polatdan ýasalan lýubkalarymyz ömürboýy dowam eder.Lýubkalar bir tabak, goşa tabak we üç jamly aşhana lýubkalary hökmünde elýeterlidir.Poslamaýan polatdan ýasalan desgalaryň düşmegi, iň ýokary çydamlylyk we poslama garşylyk üçin 10% hrom bilen 18% nikeliň iň amatly kombinasiýasyna eýe.200-den gowrak dizaýn we ululykdaky ajaýyp toplumda hödürlenýän mümkinçilikler, aşhanaňyz üçin göz öňünde tutýan islendik dizaýn mowzugyna laýyk gelýär.

 

GYSGAÇA GÖRNÜŞ WE STRONEGUAGD örtük

 • Gaty galyň rezin gaplar, lýubkanyň ýüzüniň köp bölegini örtýär.Adatdan daşary sesleriň azalmagyny we asuda baglylygy kepillendirmek.
 • Jusheng lýubkalary, ýassyk ýassygy bilen doly göwrümli örtükdir.Suwuň temperaturasyny saklamak we agaç şkaflara zeper ýetirip biljek kondensatyň emele gelmeginiň öňüni almak.
 • EXTRA-DEEP BOWL:
  Çuň howdanlaryň dizaýny, gap-gaçlaryňyzy, hatda iň uly küýzeleri we gaplary ýerleşdirmek üçin has köp ýer berýär.
  Gaty 3 mm galyňlyk gyrasy bilen JUSHENG lýubkalary köp ýyllap ulanylmagyna çydap bilýär.
  GENLI GÖRNÜŞLI KORNERLER:
  10 mm radius tegelek burçlar bilen, lýubkalar iş meýdany üçin has köp ýer berip biler we yzygiderli şemal arassalaýar.
  ÖEÜNI ALMAK ÇYKYŞY:
  Iň amatly zeýkeş üçin döredilen kanal çukurlary.X Fume dizaýny, bir minutda suwy çekmek aňsat.

Öndürijiden

JUSHENG lýubkalary öýüňizi we ýaşaýyş durmuşyňyzy doldurýar.Islendik aşhana, güýmenje meýdançasy ýa-da hajathana üçin klassiki we häzirki zaman lýubkalaryň köp ugurly görnüşini JUSHENG-e gözläň.Suwa düşýän kolleksiýamyz, lýubka dizaýnyna bolan özboluşly höwesimiziň ajaýyp görnüşi we aşhanada şahsy stiliňizi görkezmegiň iň amatly usulydyr. çüýşeli gap-gaçlarymyzy poslama, tegmillere we çukurlara aşa çydamly edýän hrom we nikel.JUSHENG lýubkalarynda gigiýeniki, çyzylmaýan we çydamly ýüz bar, bu bolsa minimal ideg we tehniki hyzmaty talap edýär.

 

Arza:öý, öý, bölüm, villa, myhmanhana, restoran, kofe bar we ş.m.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň