Adaty goşa suwa düşülýän ýer - öý iş stansiýasy Çuň pes goşa goşa çüýşe aşaky aşhana çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Daşky ölçegleri L68cm * W38cm / L72cm * 40cm / L72cm * 40cm / L75cm * 41cm / L75cm * 43cm / L78cm * 43cm / L80cm * 45cm


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Bu element hakda

  1Jübüt basseýn funksional zonany has amatly edýär.bir tabak küýzeleri ýuwmak, kir ýuwmak we beýleki hapa işler üçin, beýlekisi gap-gaçlary, gök önümleri we miweleri ýuwmak üçin ulanylýar.Has arassaçylyk we sagdyn.

   

  2. Materialyň dokumasy: Bu goşa tabak aşhana çüýşesi premium T-304 poslamaýan polatdan ýa-da T-201-den ýasalýar we poslama, tegmillere, dyrnaçaklara we çukurlara garşy durmak üçin taýýar çotga.

   

  3. Has giňişleýin maglumat: Has galyň we ýumşak rezin sesi azaltmak padleri bilen ultra ümsüm dizaýnlar.Kondensasiýa garşy galyň sesleri azaltmak örtügi, çeşmeden ses siňdirýär.Saglygyňyzy goramak üçin täsirli zyýansyzlandyryş gatlaklary, dykylmazlyk üçin X görnüşli akym çyzygy.Undermount gurnamasy size köp sanly ýer berýär, burçlary arassalamak aňsat, häzirki zaman estetiki we aňsat arassalamak üçin.

   

  4. Goşmaça esbaplar: galyndylary drena + + çeýe şlang, giňeldilip bilinýän sebet ýa-da çuň STAINLESS STEEL COLANDER,

   

  5. Moda stili: Arassa çyzyklar we çotga poslamaýan polatdan ýasalan aşhana çüýşesi ýönekeý we döwrebap görünýär, islendik döwrebap ýa-da geçiş aşhanasyna laýyk gelýär.Gämimiz barmak yzlaryna we suw tegmillerine garşy durýar.Her gezek ulanylandan soň süpürmegiň zerurlygy ýok.

   

  6. A EXRATYN SYITYASAT WE SAGLYK - Örän ussatlyk lýubkanyň her bir jikme-jigine gönükdirilýär.Zäherli we gurşunsyz materiallaryň ISO standart önümçilik prosesini ulanýarys.Ekologiýa taýdan arassa, gurşun mugt we iýmit derejesini maşgalaňyza, esasanam çagalara sagdyn baha beriň.Daş görnüşi gaty owadan.Dyrna garşy, bakteriýalara garşy, ýag geçirmeýän we suw geçirmeýän

   

  7. Düzeltmegi goldaň: sarp edijiler ululygyny, galyňlygyny, materialyny, nyşanyny, reňkini, paketini we ş.m. sazlap bilerler.

  10 ýyldan gowrak aşhana lýubkalary üçin ýörite gözleg we dizaýn bilen aşhana enjamlarynda ýöriteleşen öndüriji.Biziň arzuwymyz, her bir maşgala ýokary hilli aşhana gap-gaçlaryndan lezzet alyp biler, bu bolsa öýüňize ýylylyk we bagt getirýän ýokary hilli önümleri ösdürmäge gönükdirilendir.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň