Tiktok uçýan ýagyş tendensiýalary elde ýasalan ýekeje tabak poslamaýan polat şarlawuk aşhana çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Uçýan ýagyş aşhana çüýşesiniň ululygy 75 x 46 x 23 CM ýa-da 68 x 46 x 23 CM bolup biler.S / S201, S / S304 ýasalyp bilner.Saýlamak üçin üç reňk bar: gara, altyn we nano.Bu aşhana çüýşeleri Drop-In / Above / Undermount gurnama bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bukja öz içine alýar.

Premium hil materialy: Iň ýokary güýç we çydamlylyk üçin ýokary hilli 304 derejeli poslamaýan polatdan ýasaldy.Dişli nano örtükli guty bilen, bu lýubkada pos we tegmile garşylygy bar, uzak wagtlap dowam edýär.

Çalt zeýkeş we aňsat arassa: Bowekeje jam çüýşesi gently ýumşak eňňitli we drena tr çukurlarynyň dizaýny bilen, suwuň akmagyny üpjün eder.Tegelek burçlar häzirki zaman görnüşi we aňsat arassalanmagy üçin niýetlenendir.Ony ýuwaşlyk bilen süpüriň we lýubkany hemişelik ýalpyldawuk saklaň.

Quuwaş iş meýdany: Aşaky we gapdalyndaky tebigy ses siňdiriji material, lýubkany ulananyňyzda ses, titremäni we kondensasiýany azaldýar.100% arassaçylyk we iýmit üçin amatly, öýüňiz üçin ajaýyp kömekçi.

Açylýan we aşaky dizaýn.Çygly meýdança, aşhana, kir ýuwulýan ýer, açyk meýdança we peýdaly ýer ýaly islendik programmalar üçin ajaýyp.

 

Aýratynlyklary

1. Lýubkalarymyz ýokary hilli 304 derejeli poslamaýan polatdan ýasalan, çydamly , ömürboýy dowam edip biler.

2. Döwrebap we amaly aşhana çüýşesi aşhanaňyzy, güýmenje meýdançasyny, bar hasaplaýjy , ýa-da hajathana we ş.m.

3. Birneme eňňitli aşaky, egri burç we zeýkeş çukurlarynyň dizaýny zeýkeşleri ýeňilleşdirer we lýubkany arassa saklar.

4. Aşaky we gapdaldaky ses siňdiriş örtükleri we rezin padler ses, titremäni we kondensasiýany azaldýar.

 

Aşhanaňyz üçin ajaýyp çüýşäni tapyň.Aşhana lýubkalarynyň iň uly we dürli görnüşli görnüşlerini hödürleýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň