Poslamaýan polatdan aşhana aşgazan ýuwujy bilen ýekeje çüýşe çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Ynamyňyz üçin aşhana hasaplaýjylaryňyza ýer goşýan ýeke gönüburçly tabaklar.Highokary hilli poslamaýan polat materiallarymyz bilen öndürilýär, ölçegi 60 W x 45 D.

 

 

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Bu element hakda

Surfaceer ýüzünden has ýokary hilli we gaty aşhana çüýşesi.

1. Undermount / Drop-In Design: lýuboýdan paltara bökdençsiz geçmek üçin aşaky nokat hökmünde guruň ýa-da bar bolan söwda nokadyna giriň.

2. atylylyk howpsuzlygy: heatokary yssy we aşa yssy ýa-da sowuk temperaturanyň üýtgemegine çydap biler

3. Easyeňil suwarmak üçin işlenip düzülen: entlyuwaş eňňitli bu çukuryň çalt we aňsat guramagyna mümkinçilik döredýär, howzanyň düýbünde durýan suwuň öňüni alýar.

4. Bu käse ýuwujy, 1 dýuýmdan 4 dýuýma çenli islendik aýna / kubok / gäminiň ululygy üçin amatlydyr.Diňe küýzäňizi ýa-da käsäňiziň ujuny ýyldyz şekilli bazanyň üstüne basyň.

5. Çuňňur çuň howdanlar uly tagamlary aňsatlyk bilen ýerleşdirýär, ýumşak tegelek burçlar bolsa lýubka hyzmatyny ýönekeýleşdirýär.

6. Premium poslamaýan polatdan gurlan ýokary hilli sebet süzgüçli gurnama, azyk we galyndylaryň zeýkeş turbasynyň ýapylmagynyň öňüni almak üçin berk möhür döredýär.Ansat gurnamak üçin ähli gurnama enjamlary üpjün edilýär.

7. Köp maksatly we uly ulanmak. Köp maksatly bar, balkon, tekiz, nahar saçagy, aşhana üçin amatly.Şeýle hem bar lýubkalary, kerwen lýubkalary we ş.m.

8. El bilen ýasalan poslamaýan polat çüýşesi käse ýuwujy enjam bilen enjamlaşdyrylandyr.Güýçli suw akymy adaty arassalamagy aňsatlaşdyrýan käsäni sekuntda çalt ýuwup biler.

9. Arassa çyzyklar we oýlanyşykly dizaýn jikme-jiklikleri, häzirki zaman özüne çekiji görnüşi üçin aşhana çüýşämiziň organiki nepisligini görkezýär.

Aşhana lýubkalarymyz ajaýyp hil we ygtybarlylyk bilen tanalýar.Ösen tehnologiýalary ýokary hilli materiallar, iň oňat önümçilik komponentleri we berk synag bilen hyzmatdaşlykda önümlerimiz wagt synagyndan geçmek we owadan görünmek üçin döredildi.

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň